• Novinky

      • Oznámenie

      • Vedenie SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, 066 59 Humenné oznamuje všetkým žiakom, ich zákonným zástupcom, zamestnancom, bývalým žiakom a bývalým zamestnancom, že Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím č. 2014-8363/28334:2-10CO/SPŠ zo dňa 27.06.2014 rozhodlo o vyradení školy zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2014, t.z., že škola je de facto zrušená.

            Právnym nástupcom vyradenej školy sa od 01.09.2014 stáva SOŠ technická, Družstevná 1737, Humenné. 

            Zároveň oznamujeme všetkým súčasným žiakom SPŠCHaP, že štúdium v odboroch technické lýceum a biotechnológia a farmakológia bude pokračovať pre všetkých žiakov /vrátane žiakov nastupujúcich do 1. ročníka/ na SOŠ technickej, Družstevná 1737, Humenné.
            Všetky informácie v súvislosti so začiatkom školského roka 2014/2015, potvrdzovaním cestovných dokladov a ďalšie informácie súvisiace so štúdiom nájdete na webovej stránke SOŠ technickej resp. priamo na vedení školy.

       riaditeľ SPŠCHaP