• Profil školy

     • História školy

     • Vznik SPŠCH súvisí s rozvojom chemického priemyslu na východnom Slovensku, osobitne v Zemplínskej oblasti. Chemická výroba tu začala zapúšťať korene po zriadení podnikov Chemko Strážske (1952), Kapron Humenné (1953) - neskôr Chemlon Humenné, Bukóza Vranov (1948). Tieto i ďalšie podniky, výrobné organizácie a služby potrebovali stredné technické kádre - laborantov, technikov, operátorov. Preto 1. septembra 1960 bola zriadená SPŠCH v Strážskom. Jej dočasným sídlom sa stal bývalý grófsky kaštieľ. Do 1. ročníka nastúpilo 37 žiakov.

      Prvým riaditeľom školy bol Vojtech Šrámek, no už 6. októbra túto funkciu prevzal RNDr. Vincent Novický, ktorý na nej pôsobil do roku 1975. Pod jeho vedením sa postupne rozširoval počet tried, vykonali sa rozsiahle úpravy kaštieľa pre potreby vzdelávania a stabilizoval sa pedagogický kolektív. K prvým učiteľom Behúňovi, Ševčíkovej, Bruňovi, Ronďošovej čoskoro pribudli: Dr. Cádrová, V. Adamcová, A. Vollmannová, M. Bilecová a J. Bilec, ktorý sa stal zástupcom riaditeľa.

      V nasledujúcom školskom roku sa okrem dennej formy štúdia otvorila aj jedna trieda štúdia popri zamestnaní (ŠPZ) a jedna trieda absolventov stredných škôl (ŠASS). Preto prvé maturitné skúšky sa uskutočnili už v r. 1963 pre 8 študentov ŠASS. O rok neskôr maturovalo v riadnom termíne 34 žiakov denného štúdia a 17 študentov ŠPZ.

      Nové sídlo školy

      V roku 1964 bola škola presťahovaná do Humenného a jej dočasným sídlom sa stala budova ZDŠ na Sídlisku II. Išlo iba o provizórne riešenie. Samostatný školský areál pre SPŠCH sa začal stavať v roku 1965 v juhozápadnej časti mesta.

      Areál školy

      K poslednému sťahovaniu došlo 8. septembra 1969, tentoraz do vlastných priestorov. Školský areál - označovaný vtedy za architektonickú dominantu Humenného - pozostáva z niekoľkých častí:

      A. zborovňa, kabinety, kancelárie a odborné učebne pre technológiu a analytickú chémiu,
      B. laboratóriá, k nim neskôr pribudli učebne výpočtovej techniky, elektrotechniky a automatizácie,
      C. triedy, odborné učebne,
      D. telocvičňa, spoločenská miestnosť a základné informačné stredisko.


      Súčasťou areálu je átrium, atletická dráha, ihriská pre telesnú výchovu a priestory pre brannú výchovu (dnes ochrana človeka a prírody).

      V tom čase na škole študovalo už 735 žiakov denného štúdia a ŠPZ. V novej budove mali na získanie odborného vzdelania, praktických laboratórnych zručností a návykov vytvorené optimálne podmienky. Symbolický kľúč od novej budovy prevzal vtedajší riaditeľ RNDr. V. Novický 19. decembra 1969.