• Rada školy

     • Štatút RŠ

     • V zmysle §25 a §26 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa vydáva tento štatút rady školy.

      Čl. 1 - Základné ustanovenia

      1. Rada školy sa zriaďuje pri SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1 v Humennom. (ďalej len „rada školy“)

      2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.

       


       

      Čl. 2 - Pôsobnosť a poslanie rady školy

      1. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov školy a žiakov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

      2. Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania, v tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických rincípoch a zodpovednosti za plnenie poslania a úloh školy ako verejnej spoločensko-pedagogickej inštitúcie.

      3. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.

       


       

      Čl. 3 - Činnosť rady školy

      1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

      2. Rada školy:

       1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

       2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy. Úplnosť dokladov posudzuje OŠ PSK za účasti predsedu rady školy. Z otvárania obálok sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je súčasťou zápisnice o priebehu a výsledku výberového konania.

       3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa školy, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

       4. vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, resp. k jej spojeniu s inými školami

      3. Rada školy sa ďalej vyjadruje:

       1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

       2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,

       3. k návrhu na úpravu v učebných plánoch, návrhu skladby vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a návrhu predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

       4. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

       5. ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach pre školy pre realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít,

       6. k návrhu rozpočtu školy,

       7. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

       8. ku správe o hospodárení školy,

       9. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu.

       


       

      Čl. 4 - Zloženie rady školy

      1. Rada školy má 11 členov.

      2. Členmi rady školy sú:

      • 3 zvolení zástupcovia rodičov, alebo zákonných zástupcov žiakov školy,

      • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,

      • 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,

      • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

      • 1 zvolený zástupca žiakov školy.

       


       

      Čl. 5 - Členstvo v rade školy

      1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školu.

      2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

      3. Voľba zástupcu ostatných zamestnancov školy do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním ostatných zamestnancov školy.

      4. Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.

      5. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

      6. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

      7. Členstvo v rade školy zaniká:

       1. uplynutím funkčného obdobia,

       2. vzdaním sa členstva,

       3. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo ostatných zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

       4. ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa Čl.5 ods. 6,

       5. ak žiak zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

       6. ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

       7. odvolaním zvoleného člena podľa Čl.4 ods. 2,

       8. odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselné spáchaný trestný čin, alebo pri neplnení povinnosti vyplývajúcich z členstva v rade školy,

       9. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

      8. Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.

       


       

      Čl. 6 - Pravidlá rokovania rady školy

      1. Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu rady a podpredsedu rady školy.

      2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

      3. Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb predsedu a podpredsedu, ako aj mená a priezviská jej členov a môže obsahovať aj mená a priezviská kandidátov navrhnutých do územnej školskej rady. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda rady školy a jej vyhotovenie zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.

      4. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy zriaďovateľovi najneskôr do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy.

      5. Predsedu rady školy rada odvoláva ak:

       1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

       2. o to sám požiada.

      6. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov, ak koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č.596/2003 Z.z. v platnom znení.

      7. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

      8. Rada školy je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania do funkcie alebo odvolania z funkcie riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov.

      9. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

      10. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred ukončením funkčného obdobia rady školy.

       


       

      Čl. 7 - Práva a povinnosti člena rady školy

      1. Člen rady školy má právo:

       1. voliť a byť volený,

       2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

       3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

       4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

       5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

      2. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Predseda rady školy dá návrh na kooptovanie nového zástupcu tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje.

      3. Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy s poradnými orgánmi riaditeľa školy (ped. radou, predmetovými komisiami). Ak rada rieši mimoriadne zložitý problém, môže si vyžiadať písomné stanovisko pracovníkov školy, rodičov žiakov školy, prípadne aj žiakov školy.

      4. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými predpismi.

       


       

      Čl. 8 - Povinnosti predsedu rady školy

      1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyradené do pôsobnosti iných orgánov.

      2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

      3. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí rady školy po jej ustanovujúcom zasadnutí návrh štatútu rady školy k jeho schváleniu.

      4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

      5. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ. Ak tak neurobí, radu školy zvolá za jej predsedu jej podpredseda.

      6. Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné, voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

      7. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a zriaďovateľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

      8. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

      9. Výročná správa obsahuje:

       1. prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,

       2. zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

       3. ďalšie údaje určené radou školy.

      10. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy rada školy zasiela zriaďovateľovi.

       


       

      Čl. 9 - Hospodárenie rady školy

      1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi. Za finančnú úhradu nákladov rady školy zodpovedá riaditeľ školy. Riaditeľ školy v spolupráci s radou školy vypracuje vnútornú smernicu pre financovanie rady školy.

      2. Rada školy nemá vlastný majetok.

      3. Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu.

      4. Rozpočet rady školy obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

      5. Návrh rozpočtu predkladá predseda rady školy po jeho prerokovaní a schválení riaditeľom školy na schválenie rade školy najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

       


       

      Čl. 10 - Účinnosť

      Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 12.02.2009 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

      Humenné 12.02.2009

                                                                                                                                                                                                                                                 Ing. Stanislav Ivanko, predseda rady školy v.r.