• EČ,PFIČ, PČOZ

     • Pokyny pre žiakov

     •  

      MATURITA 2014

      Harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2014

      18. marec 2014 (utorok) EČ a PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra (SJL)
      19. marec 2014 (streda)

      EČ a PFIČ MS - anglický jazyk (AJ), úroveň B1 a B2

      EČ a PFIČ MS - nemecký jazyk (NJ), úroveň B1 a B2

      EČ a PFIČ MS - ruský jazyk (RJ), úroveň B1 a B2

      20. marec 2014 (štvrtok) EČ MS - matematika (MAT)

       

      Termíny  PČOZ MS 2014

      Čas konania PČOZ: 7:45 - 16:00

      28. apríl 2014 (pondelok) IV.B (1. časť - kat. číslo 1-15)
      30. apríl 2014 (streda)

      IV.B (2. časť - kat. číslo 16-31)

      6. máj 2014 (utorok) IV.A (1. časť - kat. číslo 1-15)
      7. máj 2014 (streda) IV.A (2. časť - kat. číslo 16-28)

       

      Pokyny pre žiakov

      Kód školy: 674602

      Maturitná skúška z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra) má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

      • externú časť (EČ) - 90 minútový test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou,

      • písomnú formu internej časti (PFIČ) - 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút.

      Maturitná skúška z cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky, taliansky jazyk) má okrem ústnej formy internej časti:

      • externú časť – 120 minútový test na úrovni B2, 100 minútový test na úrovni B1 obsahujúce úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou,

      • písomnú formu internej časti  - časť, ktorú poznáte ako „písanie“. Je to 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na jej vypracovanie je 60 minút.

      Maturitná skúška z matematiky má okrem ústnej formy internej časti aj:

      • externú časť (EČ) – 120 minútový test obsahujúci 20 úloh s krátkou odpoveďou a 10 úloh s výberom odpovede.

       

      Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:

       

      1. Na EČ a PFIČ maturitnej skúšky (MS) nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz pre overenie vašej totožnosti.

      2. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo.

      3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.

      4. Počas maturitnej skúšky musíte mať vypnuté mobilné telefóny. V čase administrácie testov ich nemôžete používať ani na chodbách.

      5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť spolužiakov a musíte dbať nato, aby ste neznečistili a nepoškodili OH a tlačivá pre PFIČ MS.

      6. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku, s ktorou viete počítať. Nesmiete používať kalkulačku, ktorá má funkcie Graph, Graphic, Calc, Solve, má grafický displej, je súčasťou mobilného telefónu a programovateľnú kalkulačku. Súčasťou testu z matematiky je prehľad vzťahov, ktorý môžete používať.

      7. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas testovania nepotrebujete (aj peračníky, mobily), nesmú byť na laviciach.

      8. Počas maturitnej skúšky môžete používať pripravené pomocné papiere. Do testov EČ MS nesmiete písať – odpovede na úlohy zaznačíte do odpoveďových hárkov (OH). Odpovede písané na pomocný papier sa neberú do úvahy.

      9. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných prípadoch môžete učebňu opustiť. OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na katedru. Dôvod svojho odchodu oznámite administrátorovi. Mimo učebne môže byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj odchod oznámite administrátorovi. OH alebo tlačivo pre PFIČ, pomocné papiere a test necháte položené na lavici.

      10. Testy EČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov majú dva rôzne druhy OH, ktoré sa od seba líšia piktogramom ( „krížik“ a „pero“). Do OH č. 1 označeného piktogramom „krížik“ zaznačíte odpovede na úlohy s výberom odpovede, do OH č. 2 označeného piktogramom „pero“ zapíšete odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou. Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako.

      11. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných pier.

      12. OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia požadovaných údajov a odpovedí.

      13. OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a cudzích jazykov nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí až na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH.

      14. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých a malých písmen.

      15. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa Pokynov na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS a podľa pokynov uvedených v testoch. Identifikačné údaje sa na OH vypisujú takto:

      • Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (napr. IV. A, VIII. OB, Oktáva A).
      • Do kolónky test napíšte alebo doplňte značku testu: SJL, SJSL, MJL, UJL, AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ, TJ. Na OH z matematiky je značka testu predtlačená (MAT). Na OH z cudzích jazykov je úroveň predtlačená (B1, B2).
      • Do kolónky kód testu vpíšte štvormiestne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane testu.
      • V dátume vypíšte deň a mesiac, rok je predtlačený, napr. pre 18. marec 2014 napíšte 18 03.
      • Pohlavie vyznačia chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D.
      • Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú poslednú známku ste mali z testovaného predmetu (alebo seminára tohto predmetu) na vysvedčení.

      16. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jednu správnu odpoveď. Za správnu odpoveď získate 1 bod, za nesprávnu 0 bodov. Nula bodov získavate aj vtedy, keď do OH zaznačíte viac ako jednu možnosť, bez ohľadu na to, či medzi nimi bude aj správna odpoveď.

      17. Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak iba na jeho kópiu, na vyznačenom mieste (Podpis žiaka) v pravom dolnom rohu.

      18. V PFIČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papiere označené pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do tlačiva na čistopis. Na text konceptu sa pri opravovaní písomnej práce neprihliada. Ak nestihnete prepísať koncept pri PFIČ MS z vyučovacích jazykov do tlačiva na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však strácate body za hodnotenie vonkajšej formy práce. To, čo napíšete na pomocný papier pri PFIČ MS z cudzích jazykov, sa neberie do úvahy.

      19. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom (používanie nepovolených pomôcok, komunikovanie mobilným telefónom, opisovanie, vyrušovanie a pod.), môže predseda predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku prerušiť. V tom prípade musíte opustiť učebňu a skúška je neplatná. Ak predseda preruší EČ MS z daného predmetu, môžete vykonať PFIČ aj ÚFIČ MS z tohto predmetu v tomto školskom roku. Ak predseda preruší PFIČ MS z daného predmetu, môžete v tomto školskom roku vykonať ÚFIČ MS z tohto predmetu, ale PFIČ MS môžete opakovať až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Prerušenie skúšky z určitého predmetu však nemá vplyv na možnosť vykonania MS z ostatných predmetov v tomto školskom roku.

      Zamestnanci Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania

      vám prajú úspešnú MATURITU 2014.


       

      Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka z vyučovacieho a cudzieho jazyka

      Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať.

      Aby skener vedel prečítať Vaše odpovede, musíte dodržať nasledujúce pokyny:

      • Píšte perom s čiernou alebo modrou náplňou. Nepoužívajte tradičné plniace perá, veľmi tenko píšuce perá, obyčajné ceruzky ani pentelky.

      • Textové polia (kód školy, kód testu, kód žiaka, …) vyplňujte veľkými tlačenými písmenami alebo číslicami podľa predpísaného vzoru. Vpisované údaje nesmú presahovať biele pole určené na vpisovanie.

       


      Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom 

       

      Správne zaznačenie odpovede (A)             

       

      Nesprávne zaznačenie odpovede (B)         

                                                                                    

      V prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

      V žiadnom prípade nepoužívajte nový odpoveďový hárok.

      • Keď sa pomýlite alebo neskôr zmeníte názor, úplne zaplňte políčko so zlým krížikom a urobte nový krížik.

                                                                                    

      • Ak náhodou znovu zmeníte názor a chcete zaznačiť pôvodnú odpoveď, urobte krížiky do všetkých políčok a zaplnené políčko dajte do krúžku.

                                                                                   

      • Riešenia úloh s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka čitateľne bežným písmom.

      Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé písmená. Tieto polia sa nebudú skenovať.