• Profil školy

     • Študijné odbory

     •  

      Technické lýceum

      Študijný odbor 3918 6 technické lýceum je určený pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy, ktorí po jeho absolvovaní budú pokračovať v ďalšom vzdelávaní prevažne technického, ekonomického a informatického smeru.

      Cieľom študijného odboru je zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických a ekonomických odborov a rozvinúť ich vedomosti a študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky vysokoškolského štúdia technických, ekonomických alebo informatických disciplín.

      Technické lýceum prispieva ku skvalitneniu prípravy žiakov na inžinierske a bakalárske štúdium na univerzitách, ale aj pomaturitné špecializačné štúdium. Ide teda o podchytenie časti populácie, ktorá môže úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportnú schopnosť, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácii v rámci nadnárodných spoločností.

       

      Možnosti uplatnenia absolventa sú:v oblastiach informatiky, napr. prevádzkový programátor, správa databáz, odborný a technický zamestnanec v oblasti informatiky a výpočtovej techniky, povolania v oblasti techniky a služieb, napr. obsluha elektrotechnických, strojných, chemických a stavebných zariadení, odborný - obchodný pracovník, nákupca, odborný asistent a pod.

       


      Biotechnológia a farmakológia

      Študijný odbor 2840 6 biotechnológia a farmakológiapripravuje žiaka na činnosť predovšetkým v oblasti výroby biotechnologických, farmaceutických a potravinárskych produktov, kontroly a distribúcie daných produktov a v oblasti ich laboratórneho výskumu.

      Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja farmaceutického, potravinárskeho a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny, výživy ako aj odborov, ktoré s týmito odvetviami súvisia a využívajú ich.

       

      Pracovné uplatnenie absolventa je: v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobami, v biochemických, imunologických, mikrobiologických, potravinárskych a farmaceutických laboratóriách, vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach, v obchodných spoločnostiach zameraných na biotechnológiu, farmáciu a potravinárstvo, v lekárňach, v štátnej správe, v súkromnom podnikaní.

       


       

      Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

      Študijný odbor výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín pripravuje žiaka na činnosť stredného technicko-hospodárskeho pracovníka v oblasti potravinárstva, v oblasti hodnotenia, hygieny, kontroly a dozoru výroby, distribúcie  a predaja potravín, v oblasti poradenstva a služieb spojených s výživou a ochranou zdravia, kvality života a v gastronómii.

      Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja potravinárstva a  chemického priemyslu, pôdohospodárstva, ochrany ŽP, medicíny ako aj odborov, ktoré s týmito odvetviami súvisia a využívajú ich.

      Možnosti uplatnenia absolventa: Absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s  potravinárskymi, biologickými, biochemicko–medicínskymi dejmi, ktoré súvisia  s výživou, vie hodnotiť a kontrolovať potraviny, tvoriť výživové programy, vykonávať poradenstvo v oblasti výživy. Je schopný orientovať sa v problematike základných potravinárskych technológii, v problematike výživy a dietetiky, v analýze a hodnotení potravín, v oblasti potravinárskej legislatívy, zdravia a hygieny. Absolvent je schopný pracovať v zariadeniach  verejného stravovania, školských jedálňach, pri tvorbe a zostavovaní zdravých a dietetických jedál.

      Uvedené skutočnosti dávajú absolventovi možnosť kontroly správnych výživových, nutričných a energetických hodnôt v uvedených zariadeniach.

      Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium.


      Technológia ochrany a tvorby životného prostredia

      Študijný odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia pripravuje žiaka na činnosť technického pracovníka v oblasti ochrany, tvorby a riadenia odvetví životného prostredia.

      Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja odvetví životného prostredia, chemického priemyslu, ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj odborov, ktoré s týmito odvetviami súvisia a využívajú ich.

      Štúdium odboru využíva poznatky z odvetví chémie, chemickej technológie pre využitie v oblasti ochrany životného prostredia. Jedná sa o odbor, ktorý pripraví pracovníka schopného riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia. Počas štúdia sa kladie dôraz na chemické, fyzikálno-chemické a ekologické disciplíny. Žiaci získajú znalosti a zručnosti z analytickej chémie životného prostredia, z technológii úpravy a čistenia vôd, vzduchu a pôdy, z problematiky recyklácie a likvidácie odpadu, z ekológie, legislatívy v oblasti životného prostredia a z moderných postupov pri tvorbe životného prostredia.

      Možnosti uplatnenia absolventa: Absolvent študijného odboru  technológia ochrany a tvorby životného prostredia je kvalifikovaným odborníkom schopným samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia v rôznych oblastiach hospodárstva. Má prehľad o metódach pre analýzu vzoriek životného prostredia, o znečisťovaní zložiek životného prostredia, o technológii úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a o zneškodňovaní a zužitkovaní tuhých odpadov. Pozná legislatívu v oblasti životného prostredia.

      Absolvent je schopný orientovať sa v oblasti environmentalistiky a chémie.Absolventi nachádzajú uplatnenie ako technológovia životného prostredia, vo výrobnej sfére, v útvaroch štátnej správy na oboroch životného prostredia, v samosprávnych orgánoch, v mimovládnych organizáciách, v kontrolných analytických laboratóriách.

      Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium.


      Potravinárstvo

      V integrovanom študijnom odbore potravinárstvo sú vyučovacie predmety v 1. a 2. ročníku rovnaké. Na konci 2. ročníka si žiaci volia príslušné zameranie, v štúdiu ktorého pokračujú v 3. a 4. ročníku. Vedomosti, zručnosti a návyky, ako aj možnosti uplatnenia sa v praxi, sú uvedené v profile absolventa študijného odboru potravinárstvo.

      Zamerania:

      • spracúvanie múky
      • spracúvanie mäsa
      • spracúvanie mlieka
      • podnikanie v potravinárstve

      Možnosti uplatnenia absolventa: Absolvent študijného odboru 2940 6 potravinárstvo je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v rôznych odborných funkciách, alebo v oblasti obchodu, podnikania a služieb súvisiaci s potravinárskym priemyslom podľa absolvovaného študijného zamerania.