• Novinky

     • STREDOŚKOLSKA LIGA DRUŹSTIEV V ELEKTRONICKÝCH ŚÍPKACH
      • STREDOŚKOLSKA LIGA DRUŹSTIEV V ELEKTRONICKÝCH ŚÍPKACH

      •  

       STREDOŚKOLSKA LIGA DRUŹSTIEV  V  ELEKTRONICKÝCH ŚÍPKACH

        

       Už niekoľko rokov sa chlapčenské a dievčenské družstvo našich žiakov zo ŠI pri SPŠCHaP zúčastňuje súťaží v šípkach. Aj v tomto školskom roku 2010/2011 sa chlapci v zložení:

        

       • Maroš Maguľák
       • Martin Nagy
       • René Vodilka
       • Jozef Marek
       • Peter Vajda
       • Michal Bogdan

        

       zúčastňovali na krajských kolách tejto súťaže v Košiciach, odkiaľ postúpili na celoslovenské kolo súťaže dňa 11.marca 2011 do Popradu. Pod vedením vychovávateľa Mgr.Dušana Kapráľa sa im podarili obsadiť 5. miesto na slovensku, za čo im patrí veľké uznanie.

        

       Fotogaléria

        

                                                                                                                                                                Mgr.Ladislav Hurka

                                                                                                                                                            zástupca riaditeľa pre ŠI

     • Poďakovanie
      • Poďakovanie

      •  

       Vyjadrujem srdečné poďakovanie všetkým bývalým zamestnancom školy, ktorí prijali naše pozvanie a spolu s nami oslávili 50.výročia vzniku SPŠCHaP.

            Úprimná vďaka patrí aj všetkým zamestnancom a žiakom školy, ktorí sa podieľali na príprave, organizácií a nerušenom priebehu slávnostnej akadémie, ako aj zamestnancom a žiakom Hotelovej akadémie a SOŠ obchodu a služieb za prípravu vynikajúcej reprezentatívnej recepcie.

        

                                                                                             Mgr. František Babič- riaditeľ školy

     • Pozvánka 50. výročie školy
      • Pozvánka 50. výročie školy

      • Vedenie SPŠ chemickej a potravinárskej pozýva bývalých zamestnancov školy na slávnostnú akadémiu pri príležitosti 50. výročia vzniku školy, ktorá sa uskutoční 25. marca 2011 o 10:30 hod. v spoločenskej miestnosti SPŠCHaP.

        

       Mgr. František Babič 

       riaditeľ školy   

     • Technická olympiáda 3V
      • Technická olympiáda 3V

      •  

       Technická olympiáda 3V.

        

       Už z pomenovania je zrejmé, že symbolika troch V (Veda - Výskum - Vývoj) nie je náhodná, ale úzko súvisí s celospoločenskou potrebou zmeny smerovania príprav nášho „dorastu“ na jeho budúce povolanie.  Vzhľadom na akútnu potrebu zmeny tohto stavu sme sa na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR rozhodli konať, výsledkom čoho boli dva predchádzajúce ročníky súťažného projektu Technická olympiáda 3V (Veda - Výskum - Vývoj). Chceli sme a taktiež tento rok je naším cieľom prispieť k posilneniu  technického myslenia u žiakov končiacich základné školy (vítaná je účasť i mladších ročníkov) s cieľom podporovať v talentovaných jednotlivcoch túžbu technicky myslieť a pracovať.

        Pevne  veríme, že tak, ako minulý ročník,  ktorý sa stretol s pomerne veľkou a kladnou odozvou zo strany samotných  študentov, ale i pedagógov technických predmetov, bude i tento prínosom nielen svojim zámerom, ale i možnosťou „zviditeľniť sa“ v očiach verejnosti a v konečnom dôsledku získať i finančne zaujímavé ohodnotenie pre Vašu školu.

        

       Organizácia projektu:

              

                Začiatok súťaže pripravujeme na  16. marca 2011. Od tohto dňa bude otvorená na internetovej stránke sutaz.fmtnuni.skpre každého žiaka registrácia, vrátane údajov o škole, ktorú navštevuje. Následne po registrácii, súťaž  bude začínať, tak ako minulý rok,  absolvovaním testu (cez internet), pričom každý zaregistrovaný účastník obdrží spätne svoje prístupové  meno a heslo.

       Po absolvovaní testu nasleduje odoslanie ním vytvoreného projektu (vo forme prezentácie PowerPoint). Aj tento krok sa realizuje cez sutaz.fmtnuni.sk, dovolíme si upozorniť, že zaslanie prezentácie nie je nutné zrealizovať bezprostredne po vyplnení testu. Internetový portál bude prijímať prezentácie registrovaných účastníkov súťaže do 25. mája 2011.

          Tému súťažného projektu si z uvedených okruhov súťažných tém  vyberá študent sám,  príp. s pomocou svojho pedagóga. Okruhy súťažných tém sú nasledovné:

       • robotika, aplikovaná informatika
       • elektrotechnika, elektronika a energetika,

       Tému spracuje na základe dostupných informácií z knižnice alebo z internetu. Pre súťažiaceho študenta strednej školy je výhodou  vytvorenie a popis jednoduchého technického zariadenia, prípadne počítačovej aplikácie, ktorú sám vytvoril, resp. na vytvorení ktorých sa podieľal. Samozrejme, že predpokladáme veku adekvátnu metodickú pomoc učiteľa pri výbere témy, pri spracovaní samotnej prezentácie, ako aj pri príprave obhajoby v prípade postupu do finále.

       Prakticky zamerané a realizované projekty sú vítané.

       Prezentácie (príp. aj dokumentáciu projektu, ak ju považujete za potrebnú k posúdeniu) posúdi odborná komisia zložená z našich pedagógov i odborníkov z praxe. Poradie pre každý okruh súťažných tém bude zverejnené na sutaz.fmtnuni.skdo 1. júna 2011.  Najlepší žiaci postúpia do regionálnych semifinálových kôl, ktoré organizačne zabezpečuje ZEP SR. Regionálne semifinálové kolá sa uskutočnia v Bratislave (FEI STU), Žiline (EF ŽU) a Košiciach (FEI TUKE).

       Termín regionálnych semifinálových kôl: Jún 2011.

       Finále sa uskutoční v Trenčíne, na výstavisku EXPO CENTER Trenčín, v súbehu s výstavou ELOSYS dňa 10. 10. 2011. Finále organizačne zabezpečuje ZEP SR.  Desať najlepších študentov z každého okruhu tém tu dostane možnosť pred komisiu zloženou z vysokoškolských pedagógov a odborníkov z priemyselnej praxe odprezentovať svoju súťažnú prácu. Predpokladaný rozsah prezentácie je cca 10 – 15 minút (v programe MS PowerPoint, ale vítaná je aj prezentácia funkčného zariadenia). Komisia z predstavených  prác vyberie tri najlepšie v každom okruhu tém, ktoré budú v každej kategórii finančne ohodnotené nasledovným sumami:

       1. cena            250,- EUR   pre študenta              

       2. cena           150,- EUR   pre študenta              

       3. cena            75,- EUR   pre študenta               

        

       Za úspešnú spoluprácu Vám vopred ďakujú za organizátorov súťaže:

       FAKULTA MECHATRONIKY TnUAD, Trenčín                          

       ZEP SR, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky

       ZPVVO, Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií

        

       V Trenčíne, 16.3.2011                                                                                                   

       prof. Ing. Dušan Maga, PhD.

                                                                                                                            prodekan Fakulty mechatroniky TnUAD

     • Pribinove poklady
      • Pribinove poklady

      • 15. ročník Pribinových pokladov sa uskutočnil v Rožňave

       8. marca 2011 do Rožňavy pricestovalo rekordných 22 stredných škôl  regionálnej dejepisnej súťaže PP.  K 66 súťažiacim a 22 pedagógom sa prihovoril okrem riaditeľov oboch zainteresovaných škôl – Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave a SPŠCHaP v Humennom  primátor Rožňavy MUDr. Vladislav Laciak a za MS PhDr. Jozef Mižák. Napoludnie zavítal medzi súťažiacich aj nový predseda MS Ing. Marián Tkáč, ktorý venoval pre víťazov svoje dve najnovšie publikácie. Úvodný program spestrili žiaci domáceho gymnázia kultúrnym programom. Nevšedným zážitkom bola pre pedagogický dozor prehliadka mestskej veže – dominanty Rožňavy , a návšteva Betliara všetkými účastníkmi súťaže. Hodnotné ceny na záverečné vyhodnotenie pripravilo mesto, MS a riaditeľstvo Gymnázia  P. J. Šafárika.

        

       Vysledky Pribinove poklady

       Odkaz na fotogalériu Pribinove poklady

        

      • Súťaž grafického dizajnu

      • Mili stredoskolaci !!!!!

       srdecne Vas pozyvame na 2. rocnik Medzinarodnej sutaze grafickeho dizajnu strednych skol - UAT GRAPHIC 2011

       POSLITE AJ VY SVOJU GRAFICKU PRACU A ZABOJUJTE O HODNOTNE CENY !!!

       Tesime sa na Vas !!!

       Prihlaska2011

       S pozdravom

       Viera Zavarcikova
       zriadovatelka a riaditelka


        

        

        

        

        

        

     • Jazykové kurzy
      • Jazykové kurzy

      • Akadémia vzdelávania Vás pozýva do jazykových kurzov, ktoré začínajú 10. januára 2011. Môžete si vybrať z kurzov angličtiny, nemčiny, ruštiny, taliančiny, španielčiny a francúzštiny. Vyučovanie prebieha v popoludňajších hodinách 2 x týždenne alebo 4 x týždenne. Prihlásiť sa môžete telefonicky, emailom alebo osobne.

       Akadémia vzdelávania sídli v budove VÚB banky na Námestí slobody na 2. poschodí.

       Kurzy sú určené študentom, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v cudzom jazyku, alebo chcú svoje jazykové znalosti viac rozvíjať, teda pre všetky vedomostné úrovne od začiatočníkov až po pokročilých. Novinkou je možnosť otestovať sa on-line na web stránke Akadémie vzdelávania. Aj naďalej sa však študenti môžu prísť otestovať osobne na Akadémiu vzdelávania, kde im bude poskytnuté aj bezplatné poradenstvo.

       Vyučuje sa podľa platných štandardov v Európskej únii. Na vyučovaní sa uplatňuje individuálny prístup k študentom a rovnomerne sa rozvíjajú všetky štyri jazykové zručnosti, teda posluch, rozprávanie, čítanie a písomný prejav, čo sa od študentov vyžaduje aj pri maturitnej skúške. Študenti majú možnosť získať certifikáty Akadémie vzdelávania na úrovni A1,A2,B1 a B2. Akadémia vzdelávania je testovacím centrom pre Európsky jazykový certifikát z nemčiny TELC Deutsch B1 a B2 a pripravuje študentov aj na medzinárodný certifikát z angličtiny FCE, ktoré nahrádzajú maturitnú skúšku.

       Pre maturantov je v ponuke trojmesačný prípravný kurz na maturitu z anglického, nemeckého, ruského a španielského jazyka, ktorý bude prebiehať od januára do marca.

       Kontaktné údaje na Akadémiu vzdelávania nájdete na plagáte, ktorý je na nástenke školy, alebo v letákoch, ktoré Vám dajú Vaši učitelia. Súčasťou letáka je aj 5 € kupón, po predložení ktorého sa Vám z ceny kurzu táto suma odpočíta. Každý študent sa môže zúčastniť súťaže o týždenný jazykový pobyt v zahraničí. V prípade nedostatku letákov alebo kupónov si ich študenti môžu vyzdvihnúť osobne na Akadémii vzdelávania.

       Bližšie informácie Vám ochotne poskytnú zamestnanci pobočky Akadémie vzdelávania v Humennom.

      • Záchranná brigáda HaZZ v Humennom

      •  

       Viete, kde sa dá v Humennom liezť po Jakubovi?

        

       Jedného novembrového dňa sa prváci našej školy boli pozrieť na cvičné podmienky hasičov – záchranárov v Záchrannej brigáde HaZZ v Humennom.

       Žiakov najviac nadchlo spúšťanie sa po lane a lezenie po cvičnej stene, čo si aj sami vyskúšali. Zaujalo ich aj rozprávanie o rôznych nebezpečných situáciách, s ktorými sa hasiči – záchranári stretli. Videli výbavu, ktorú používajú počas záchranných, lokalizačných a likvidačných zásahov, napríklad pri živelných pohromách, technologických haváriách: čln, laná, hasičské autá, rebríky, neoprénové obleky a podobne. Žiaci si vyskúšali odev na zásahy pri hasení, prilby, potápačskú výstroj. Pracovníci zboru ochotne odpovedali aj na zvedavé otázky žiakov.

       Exkurzia pod vedením triednych učiteľov Ing. Fedurčákovej a Mgr. Kolesára sa žiakom páčila a k práci záchranárov slovami vyjadrovali úctu a rešpekt.

        

                                                                                                 

                                                                                                    žiaci I.A a I.B triedy

       Odkaz na fotoalbum:

       http://spschhe.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=12

     • PRO EDUCO 2010
      • PRO EDUCO 2010

      •  

       „PRO EDUCO 2010 “

        

        

       PRO EDUCO je podujatie vytvorené na formáte troch veľtržných dní. Na trojdňovom fóre sa v Dome techniky v Košiciach stretlo 50 vystaviteľov. V dňoch 23.-25. novembra 2010 sa už po štvrtýkrát otvorili brány fóra vzdelávania, kariéry a inovácií s cieľom vytvorenia priestoru pre originálne a komplexné ponuky vzdelávania, práce, doplnkového štúdia, odbornú diskusiu, či zaujímavú interaktívnu komunikáciu. Záštitu nad podujatím tento rok prevzal minister školstva SR, pán Eugen Jurzyca.

        

       Zámerom výstavy bolo ukázať študentom všetkých typov škôl možností a smery ich ďalšieho vzdelávania, prípadne ich uplatnenia na trhu práce.

       Svoj záujem pricestovať do Košíc potvrdilo viac ako 700 žiakov základných škôl a 900 študentov stredných škôl.

       Žiaci štvrtého ročníka z našej školy sa zúčastnili výstavy „PRO EDUCO 2010 “ vo štvrtok, 25. 11. 2010.

       Na budúcich maturantov upriamovala pozornosť univerzít a vysokých škôl z celého Slovenska. Okrem všetkých významných univerzít a vysokých škôl pôsobiacich na východe Slovenska sa organizátorom podarilo zabezpečiť tiež aktívnu účasť takýchto inštitúcií z Bratislavy, Žiliny, Trenčína a Nitry.

        

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                        Veronika Salvová 4.B

     • Hodina deťom
      • Hodina deťom

      •  

       HODINA DEŤOM je celoročná verejná finančná zbierka, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Prostredníctvom nej poukazuje na potreby detí a mládeže, podporuje projekty zamerané na skvalitňovanie ich života. Hodina deťom od svojho vzniku podporila 1 408 projektov celkovou sumou 3 849 548 eur.

       Na účet Hodiny deťom je možné prispievať nepretržite prostredníctvom SMS na číslo 800, pevnej linky na číslo 18 222, bankomatu, internetu alebo priamo na číslo účtu 222 200 200/0900. Príspevky darované od 01.04.2010 sú automaticky započítané do výnosu 12. ročníka hodiny deťom.

       Celkový výnos 12. ročníka hodiny deťom vyhlásime už tradične 01.04.2011, keď má meniny Hugo, maskot hodiny deťom.

        

       Dňa 12. októbrasa v uliciach SR uskutočnila celonárodná zbierka " HODINA DEŤOM " konaná pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska.


       Tejto verejnej zbierky sa zúčastnilo aj 20 žiakov SPŠCHaP - dobrovoľníkov  pod vedením dvoch  pedagógov - Mgr. Grosiarovej  a Ing. Ongradyovej.
       Žiaci sa rozdelili do tímov a s pokladničkami, odznakmi a letákmi sa vybrali, po určených trasách v Humennom, oslovovať  ľudí s prosbou o príspevok  pre týrané, choré a sociálne slabšie deti.
       Naši dobrovoľníci  vyzbierali spolu 445,65 €,  ktoré boli poukázané  na účet Nadácie.

       Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli  a osobitne našim dobrovoľníkom.

       Tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcom ročníku.

                                                                                                                            Mgr. Grosiarová  a Ing. Ongradyová

      • Výlet do Slovenského raja

      • Ako je v raji ...?  Napríklad aj takto...


       V to ráno, keď sme mali naplánovaný školský výlet do Slovenského raja sme sa so spolubývajúcou Májkou prebudili do pekného slnečného dňa. Musím sa priznať, že na výlet som sa vôbec netešila. Nelákala ma predstava, že dve-tri hodinky budeme šľapať do kopca. Už keď sme nastúpili do autobusu nám bolo jasné, že po návrate domov budeme veľmi vyčerpané a hneď zaspíme. Na naše prekvapenie to bolo oveľa ľahšie ako sme čakali. Prekážky, ktoré sa z fotiek zdali byť ťažko prekonateľné sme zvládli ľavou-zadnou. Priznám sa, že v niektorých úsekoch mi nebolo veľmi do smiechu. Konečne sme dorazili na vrchol toho všetkého, zablatené, zmočené ako sa na túru patrí.  Keďže  bývame na intráku,  asi ako jediné sme sa vybrali vo vychádzkovej obuvi. Pri prvej potýčke s tečúcim potôčikom nám došlo, že to nebol najlepší nápad. Rýchlo sme sa ponáhľali smerom k autobusu, keď sme tam dorazili, bola nám ešte väčšia zima, ale šofér nie a nie naštartovať. Ešte asi polovica z cestujúcich nedorazila,  bolo potrebné ich čakať, a to nám pripadalo strašne dlho. Po príchode domov sme si uvedomili, že všetko to zbehlo  veľmi rýchlo, určite rýchlejšie ako pri výstupe na Kriváň, ale bolo to fajn.


       Ďalšie fotografie z výletu nájdete vo fotoalbume.


       Výlet do Slovenského raja - Obrázok 1 Výlet do Slovenského raja - Obrázok 2

        

                                                                         Alena Vasková, žiačka 4.C